W związku z likwidacją firmy nie są prowadzone żadne szkolenia i certyfikaty!!!

Egzamin upoważniający do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika organizowany jest przez Instytut Transportu Samochodowego.

Zakres tematyczny egzaminu

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika obejmuje swoim programem wiele dziedzin, nie tylko związanych bezpośrednio z transportem czy bezpieczeństwem ruchu drogowego ale również z prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej.

Pełen zakres materiału stanowi części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Prawo cywilne

W przewozie osób i rzeczy.

 1. rodzaje najczęściej zawieranych umów w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki;
 2. negocjacje umów, w szczególności tych regulujących warunki przewozu;

W przewozie osób i rzeczy.

 1. rozpatrywanie roszczeń  zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz zgodnie z  odpowiedzialnością umowną
 2. uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

W przewozie osób i rzeczy.

 1. rozpatrywanie roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień zgodnie z odpowiedzialnością umowną.

Prawo handlowe

W przewozie osób i rzeczy.

 1. warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach związane z rejestracją, prowadzeniem rachunkowości itd. oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa
 2. formy spółek handlowych oraz o zasady ich zakładania i funkcjonowania.

Prawo socjalne

W przewozie osób i rzeczy.

 1. rola i funkcje instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);
 2. obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;
 3. przepisy regulujące umowy o pracę (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);
 4. przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów
 5. przepisy dotyczące wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Prawo podatkowe

W przewozie osób i rzeczy.

 1. podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
 2. podatek od pojazdów silnikowych
 3. podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłaty drogowe i opłaty za korzystanie z infrastruktury
 4. podatek dochodowy

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

W przewozie osób i rzeczy.

 1. posługiwanie się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności
 2. formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki
 3. sporządzanie i odczyt bilansu
 4. odczyt i interpretacja rachunku zysków i strat
 5. ocena rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej
 6. opracowanie budżetu
 7. składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.),  koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę
 8. schematy organizacyjne i planowanie pracy
 9. marketing, reklama i public relations
 10. formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki
 11. oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym

W przewozie rzeczy.

 1. stosowanie przepisów dotyczących fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znajomość międzynarodowych reguł handlowych (Incoterms)
 2. rola, funkcja i status kategorii pomocniczej działalności transportowej

W przewozie osób.

 1. stosowanie opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób
 2. fakturowanie usług w zakresie drogowego transportu osób

Dostęp do rynku przewoźnika

W przewozie rzeczy i osób.

 1. przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności obejmuje:
  • przepisy regulujące formalną organizację zawodu
  • dostęp do zawodu
  • zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty
  • inspekcje oraz sankcje
 2. zakładanie przedsiębiorstwa transportowego
 3. przechowywanie dokumentów wymaganych do świadczenia usług transportu drogowego, w szczególności tych, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu oraz procedury kontrolne ww dokumentów.

W przewozie rzeczy.

 1. przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki
 2. formalności graniczne, dokumenty T i karnety TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi

W przewozie osób.

 1. organizacja rynku drogowego transportu osób
 2. przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz plany transportowe

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

W przewozie drogowym rzeczy i osób:

 1. masy i wymiary pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury stosowane w przypadku niestandardowych ładunków;
 2. odpowiedni dobór pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa
 3. formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów
 4. działania na rzecz ograniczenia hałasu i zmniejszenia zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin
 5. sporządzanie okresowych planów utrzymania pojazdów i ich wyposażenia

W przewozie drogowym rzeczy:

 1. urządzenie służące do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz procedury i polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.)
 2. techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego
 3. przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE  i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
 4. przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP)
 5. transport żywych zwierząt

Bezpieczeństwo drogowe

W przewozie drogowym osób i rzeczy:

 1. kwalifikacje wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.);
 2. nadzór nad przestrzeganiem przez kierowców przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.)
 3. sporządzanie instrukcji dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych
 4. ustanawianie procedur stosowanych w razie wypadku i wdrażanie odpowiednich procedur w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych
 5. techniki bezpiecznego mocowania towarów

W przewozie drogowym osób:

 1. znajomość układu sieci drogowej w państwach członkowskich

Harmonogram egzaminów

Egzamin można zdawać w dowolnym miejscu i terminie wybranym z listy dostępnej na stronie ITS www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html

Najczęściej zadawane pytania

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ww egzaminem.

Egzamin składa się z 2 części.

Część pierwsza test

Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami.

Całość podzielona jest na 8 modułów (po 8 pytań) obejmujących następujące zagadnienia:

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i finanse
 • Dostęp do rynku przewoźnika
 • Normy techniczne i techniczne aspekty prowadzenia działalności transportowej
 • Bezpieczeństwo drogowe

Część druga zadanie

Zadanie złożone jest z dwóch przykładów. W każdym przykładzie przewoźnik musi udzielić odpowiedzi na dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.

Przewoźnicy którzy ukończyli studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, których program w całości pokrywa się z zakresem zagadnień występujących na egzaminie zwolnieni są z całości egzaminu.

Sprawdź zakres materiału obejmującego egzamin.

Przewoźnicy którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) drugiego stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, których program w części pokrywa się z zakresem zagadnień występujących na egzaminie zwolnieni są z tej części testu.

Zwolnienie nie obejmuje zadania egzaminacyjnego.

Sprawdź zakres materiału obejmującego egzamin.

Dal osób nie ubiegających się o zwolnienie.

Koszt egzaminu wynosi 500 zł.

Koszt wydania certyfikatu wynosi 300 zł.

Łącznie koszt uzyskanie certyfikatu wynosi 800 zł.

Dla osób ubiegających się o zwolnienie z całości egzaminu.

W przypadku zwolnienia z całości egzaminu przewoźnik ponosi jedynie koszt wydania certyfikatu w wysokości 300 zł.

Dla osób ubiegających się o zwolnienie z części egzaminu.

W przypadku zwolnienia z części egzaminu przewoźnik płaci mniej o 50 zł za każdy uznany (do zwolnienia) moduł tematyczny.

Ponosi również koszt wydania certyfikatu w wysokości 300 zł.

 • Na egzamin należy zgłosić się 15 min przed rozpoczęciem.
 • Czas trwania  testu wynosi 120 minut.
 • Przerwa 15 minut.
 • Czas przeznaczony na zadania egzaminacyjne wynosi 120 minut

Dla osób zwolnionych z części egzaminu czas na rozwiązanie testu zostanie skrócony o 15 min za każdy moduł z którego kandydat został zwolniony.

Każdemu kandydatowi przysługuje możliwość dwukrotnej nieobecności w wyznaczonym terminie egzaminu.

Trzecia nieobecność skutkuje koniecznością poniesienia ponownej wpłaty za egzamin.

Kolejny termin egzaminu ustalony zostanie na podstawie pisemnego wniosku przewoźnika. Należy przy tym pamiętać że wniosek ten należy dostarczyć do ITS w terminie 14 dni przed proponowaną datą egzaminu.